DOJOS
Gimnasio Miguel Abad
 
Club Karate Gojushindo
 
Gimnasio Escuela Bodhidharma
 
Gimnasio Ken Kyu Kai
 
Club Deportivo Ronin
 
Okinawa Kobudo - World Oshukai Federation España - davirdob10@hotmail.com